THÔNG BÁO V/v THAM DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 – NHIỆM KỲ IV (2016 - 2021) | OPC