THÔNG BÁO V/v THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 | OPC